Kinh, phật pháp

1.

Nếu dùng sắc thấy ta

Dùng âm thanh cầu ta

Là người hành tà đạo

Chẳng thể thấy Như Lai

 

Hết thảy pháp vi hữu

Như mộng ảo, bọt nước

Như sương sa, điện chớp

Nên quan sát như vậy

(Theo kinh Kim Cang)

2.Kinh sách

 Kinh Ngũ Bách danh

Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp

Kinh Địa Tạng

Kinh Phổ Môn

Gọi ngay
chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon